Verda Filmejo

La Fonto

6a de Aŭgusto 2009

La Fonto


Priskribo

Origina titolo: The Fountain
Lando: Usono
Lingvo: la angla
Jaro: 2006
?enro: Dramo, fantazio, parabolo
Re?isoro: Darren Aronofsky
Geaktoroj: Hugh Jackman, Rachel Weisz, Ellen Burstyn, Mark Margolis, Stephen McHattie, Fernando Hernandez, Cliff Curtis, Sean Patrick Thomas, Donna Murphy, Ethan Suplee
Da?ro: 1:36 h:min
Oficiala pa?aro: http://thefountainmovie.warnerbros.com/
Bu?eto: $ 35 000 000
IMDb: ID 0414993

Priskribo:

Hodia? ni prezentas al vi unikan filmon, belan, sed filozofian, kiu ne estis komprenita kaj ne estas komprenata de multaj, kiuj ser?as surface. Por kompreni ?in kaj ?ui, ni konsilas spekti ?in ne unufoje, sed minimume du. Kortu?a historio, kiu invitas pensi pri senco de vivo kaj morto.

Estas scienc-fikcia eposo. Filmo komenci?as en la 16-a jarcento per lukto de hispanoj kontra? majaoj. Poste oni transloki?as je 2500 jaroj kaj en futuro unu el homoj, kiu luktis kontra? majaoj,  estas viva kaj prepari?as por renkonto kun Dio.  ?io estas fokusita ?irka? “fonto de juneco”, kiun interalie ser?is hispana konkistadoro Juan Ponce de Le?n kaj multaj aliaj.

Fone kaj baze estas prezentita historio pri amo kaj doloro.

Interesaj faktoj:

 • Komence oni planis filmi Bred Pitt kaj Cate Blanchett en la jaro 2002. Bu?eto de la filmo devis esti $75 000 000. Tamen anta? la filmado Pitt forlasis la projekton pro malkomprenoj kun Darren Aronofsky. Post tio la projekto estis ?ovita en la bretaron. Komence de 2004 Aronofsky reskribis la scenaron por nova bu?eto je $35 ooo ooo, la ?efroluloj konsentis esti Hugh Jackman kaj Rachel Weisz.
 • Hugh Jackman devis razi harojn sur la kapo kaj sur la brusto por filmado de la tria parto de la filmo.
 • Darren Aronofsky penis minimumigi uzon de specialaj komputilgrafikaj efektoj. Anstata? tio li uzis mikrofilmadon de kemiaj reakcioj. La plej ?efa kialo de uzo de unikaj nekomputilaj efektoj estas ?paro de elspezoj por filmoproduktado.  Kaj anka?, la? Aronofsky, nuntempaj komputilgrafikaj teknologioj tre rapide i?as neaktualaj post kelkaj jaroj, sed li volas, ke filmo estu spektinda dum longa tempo.
 • Muzikon komponis Clint Mansell, kiu anka? komponis sontrakojn por aliaj filmoj de Daren (Requiem for a Dream kaj Pi.)
 • Familia nomo de Tom estas Creo, kiu en la latina signifas “Mi kreas.” Creo anka? signifas “Mi kredas ” en la hispana.
Recenzo por kompreni signojn (legu post la unua spektado)

Recenzo prenita kaj tradukita de KinoPoisk.ru

“Kaj Li elpelis Adamon, kaj lokis anta?
la Edena ?ardeno la kerubon,
kaj la turni?antan flaman glavon,
por gardi la vojon al la arbo de vivo. ”

GENEZO 3:24

Ni konfesu finfine, ke parolante pri “spektantaj de amasoj” filmoj kaj pri spektantoj, kiuj ne taksis neeblan belecon kaj trezoron de la filmo kiel pri ?efaj kialoj de financa malsukceso de la filmo “La Fonto”, ni ?iuj iom trompetas. Kaj malgra? tio, ke por multaj la sola motivo spekti la filmon estis nura respekto de re?isoro de ?okiga filmo Requiem for a Dream, “La Fonto” anticipe estis kondamnita al soleco kaj forgeso kiel “nerekonita ?efverko”, kiun ?iu devas spekti kontra? sia volo por poste diri “oho, oni suramasigis” , kaj poste sukcese forgesi.
En interreto mi ne trovis ion indan en recenzoj kaj 80 % de spektantoj entute ne komprenis pri kio temas. “La Fonto” estas neimageble komplika: ?i estis for?ita el duon-signoj kaj duon-aludoj, bilda strukturo estas ri?a kaj diversforma. La filmo implikis miajn pensojn por proksimume du semajnoj, estis ege komplike trovi la re?isoran fadenon kaj subjekte ?uste de?ifri su?etajn tavolojn. Do, finfine mi skribis la jenon pri la detaloj kaj signoj:

Abstrakta?oj

Ni komecu de tio, ke la? ideo de kreantoj, agado en la filmo okazas paralele kaj ?i estas ordeme pendigita sur tri su?etaj fadenoj (pasinteco, nuntempo kaj estonteco). Nun ni priskribu rolulojn kaj skeme la su?eton.

Abstrakta?o 1 – jaro 2000, nuntempo. Talenta sciencisto Tommy Creo (Hugh Jackman kun grandega nigra hararo) sian tutan tempon dedi?as al scienco por trovi kuracon, donantan senmortecon por lia mortanta edzino Izzi (Rachel Weisz). Sed ?i tagon post tago perdas sentemon de kontaktaj receptoroj, percepton de ?irka?a mondo. ?i jam pretas por morti, sed la solan, kion ?i ne volas perdi estas amo de Tommy, kiu en freneza malespero, forgesinte pri simpla homa atento, estas demonhavanta pri sia ideo. Izzi provas dividi siajn pensojn kun li, ?i skribas libron, adaptante siajn timojn kaj revojn en rakonto, kiu fakte donas la duan fadenon de la filmo “La Fonto”.
Abstrakta?o 2 – jaro 1500, Nova Mondo. Historio temas pri vireska konkistadoro Tomaso (Hugh Jackman kun ri?ega hararo sur viza?o), kiu kun demona rideto rigardas sian belegan re?inon Izabela (brilanta Rachel Weisz). La? su?eto en re?lando iam estis trankvile kaj bone, sed nun ?in trafis nevidebla sed sentebla minaco kaj nun por ser?o de arbo de vivo la konkistadoro devas veturi al Lando de Majaoj, kie la? legendo trovi?as fonto de eterna juneco. Kaj kiel signon de forta energio kaj simple por rememori ?i donas al li ringon.
Abstrakta?o 3 — jaro 2500, kosmo. ?io okazas en fora nebulozo. “Kalva astrona?to” Jackman por kompreni le?ojn de mondokreado en granda veziko kun arbo de vivo ene profundi?as en oran nebulozon ?irka? mortanta stelo, pri kiu iam rakontis Izzi kaj diris, ke ?ia animo post morto estos ?uste tie.

Simboloj

Nun plej malfacila. Multaj momentoj en la filmo enhavas diversajn emociojn kaj signojn de sorto, sed multaj signoj havas sian propran logikan signifon kaj se la unua signo aperas iom kurioze, la sekva kompletigas la sencon.

Jen kelkaj simboloj:

Simbolo 1 – en la filmo estis uzita klasika regulo de tri provoj. Tri paralelaj herooj kaj heroinoj, tri piramidoj, tri tempoj k.t.p.
Simbolo 2 – dek du ?apitroj en libro. ?i estas cifero, kiu kongruas kun cikla renovi?o (kaj nombro de oraj pomoj en la Edena ?ardeno), simbolas centron de spiriteco kaj vojon al vero, kiun devas iri heroo de Jackman.
Simbolo 3 – Arbo de vivo. Dum pasintaj miljaroj naski?is multaj mitoj pri giganta arbo, kunliga ?enero inter ?ielo kaj tero. ?i simbolas ?tuparon al ?ielo, “akson de mondo”, kunligon inter ?ielo (bran?aro), Tero (trunko) kaj Subteraj fortoj (radikoj). Oni i?as senmortaj, se oni man?as frukton de la arbo de vivo, a? trinkas malseka?on de tiu ?i arbo. (irana saomao).
Simbolo 4 — arbo de sciado. ?i en Edena ?ardeno estas simbolo de “Perdita paradizo”, senmorteco, kiun perdis homo. Tiu arbo estas sfero (?uste tiu veziko, kosmo?ipo) de konscio de homo, li supreniras kaj malsupreniras la? natura ?tuparo el bran?oj, kiuj bilde reprezentas scipovojn de homo. Homo devas trapasi ekzamenojn (pastro kun flama glavo) por denove trovi Perditan paradizon (amatinon Weisz).
Simbolo 5 — arbo de sa?eco. Supreni?i la? tiu ?i arbo signifas levi?i al dioj a? superan realeco,n ekhavi sciojn pro eliro el la mondo. Anka? tio estas simbolo de Granda Veki?o, senco de Budao. (Jackman “flugas” en lotusa pozo).
Simbolo 6 — ringo. Simbolo de eterna amo kaj fideco.Kaj anka? simbolo de cirklo, de la plej ideala el formoj, kiu signifas samtempe kaj protekton kaj katenoj. Perdo de ringo, la? tradicio, signifas malbonon. ?i tie ?io norma.
Simbolo 7 – ka?tano. Simbolo de pudoro, virto, kiu venkas ?iujn tentojn, kiuj estas reprezentataj en dornoj.

Senco

Kaj nun venis tempo por prezenti mian propran opinion, kion oni volis mesa?i per la filmo. Starta punkto estas filozofa demando pri senco de la vivo, ?io havas sian tempon. Morto atendas nin ?iujn neeviteble. En ?iuj tempoj la homo ser?is eblojn ?an?i tion. Kaj nun alia ekstremo: ni imagu, ke vi ekhavis eternan vivon, kion vi faros plu? Mi vetu, ke ?iuj materiaj trezoroj kaj mono i?os negravaj por vi, samkiel la sentoj de proksimaj homoj, kiujn vi rigardos tra prismo de via fiereco. Tiu ?i varianto estas la sola vera.
Mesa?o de re?isoro estas tre simpla. ?iu el ni havas elekton. Kion elekti: ?u primitivan homan estadon a? eternan vivon kun turmenta atendo de fino de senfina vojo? Genian eltrovon a? perdon de proksima homo? Kion kostas sentoj, kiam vi komprenos, kiu estas kulpa, ke vi estis tia freneza de propra ideo kaj neniu ekzistis por vi kaj ke feli?o forvapori?is tiel rapide?

La filmo estas enhavri?a.
10 el 10

Reklamfilmeto


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. Alekso

  La torrent-dosiero trovi?as ?e:

  http://torrage.com/torrent/5948B3BB6BDA4B1326911D529D2F9ED04597D81F.torrent

  Grando: 907 Mb.
  Formato: AVI
  Lingvo: la angla
  Subtekstoj: Esperanto

  Bv. resti disdonanta.

 2. Tony Sar

  Mi estas fervora sekvanto de VERDA FILMEJO, kaj sentas dankon kaj admiron pro via laboro tiel favora al nia idealo.Ofte mi deziras esprimi miajn la?dojn, sed mi timas enui la legantojn per mi ripetado de la?dajn vortojn. Da?rigu en la pluportado de la torcho.Saluton!

 3. Dankon, Tony, pro viaj afablaj kaj ege agrablaj vortoj. Por mi gravas senti, ke tion, kion mi fartas utilas por aliaj kaj aliaj ?uas mian laboron.

  Miavice mi dankas tradukantojn de subtekstoj kaj vizitantojn de la retejo pro tio, ke ili regule vizitas ?in kaj foje aktivas per takso de filmoj kaj vortaj komentoj.

  Mi dezirus nur, ke pli da homoj estu enga?itaj en tradukado por pli bunta estu la elekto ?i tie, ?ae mi kredas, ke oni havas multege da spektindaj filmoj en naciaj lingvoj, sed ial oni ne kredas je siaj fortoj pri tradukado.

  Karaj, kredu al vi, traduku kaj sendu subtekstojn de viaj ?atataj filmoj al ni. Ni redaktos kaj provlegos ilin kaj publikigos ?i tie kaj aliaj ?uos la filmojn.

 4. Saluton,

  la retejo estas interesa projekto, kvankam mi dubas pri la la?le?eco de filmel?utado.

  – Kial vi uzas rapidshare, kiu havas tiom a?ajn limigojn al “liberaj/senpagaj uzantoj”? Ekzistas aliaj pli komfortaj [mi forgesis, kiun mi uzis foje 😉 – ?u iun germanan a? svisan?]

  – Supre en la priskribo “regalo” [germanismo por “bretaro”] > “tirkesto”

  – Certe vi konas la diversajn ekzistantajn retejojn kaj grupoj por subtitoloj, por trovi la korespondajn filmojn? Ekz. “Lola kuras”, “Adia? Lenino” ja haveblas kaj estas sufi?e konataj en la junularo..

  – Ankora? restas bezono por reklamo: al mi la retejo ?ajnas sufi?e nekonata/disvastigita.

  Pluan sukceson kaj prosperon,
  Robert.

 5. Dankon, Roberto, pro viaj konsiloj.

  La unua kiu dubas pri la?le?eco de filmoel?utado estas mi 😉

  Rapidshare anka? estas svisa, se iu havas alian proponon, bv. mencii, ?io dependas de vi, karaj uzantoj.

  Certe mi ser?as konstante novajn subtekstojn kaj mem tradukas multon, sed ne ?iuj esperantistoj estas tiom helpemaj, kial la kontribuantoj de Verda Filmejo. Mi skribas al homoj, kiu, la? mia scio certe havas subtekstojn, sed ili ne repondas. Ho, ve.

  Sed estus ne interese vivi, se ?io estus facila.

  Mi kaj ni volonte ri?evus ?ian helpon pri reklamado kaj kontribuoj.

  Kore,
  Aleksander Osincev

 6. Sal.
  ?u vi havas anka? subtitol-dosieron kun ?apeloj? X-metodo ankora? povus esti sed frazo kun “ci” anstata? “?i” aspektas tro strange.
  Dankon

 7. La disponigita dosiero kun subtekstoj estas unikoda kaj enhavas ?apelojn.

 8. Mi pardonpetas. Mi nur havis problemojn ?in malfermi, e? per tekstredaktilo simpla …

 9. Mi konvertos por vi x-metode kaj h-metode.