Verda Filmejo

Esperanta Kinofestivalo

6a de Aprilo 2011

Esperanta Kinofestivalo


Venis tempo prezenti al vi la plej ekscitan nova?on de la lastaj du monatoj kaj eble de la tuta ekzisto de Verda Filmejo.

Mi ?ojas informi, ke ekde la 10-a de julio ?is la 13-a de julio 2011 en San-Pa?lo, Brazilo, okazos la unua Esperanta Kinofestivalo, vera Kinofestivalo en kutima senco de la vorto, la nekutima estas tiu formo de E-aran?o, kiu pli frue ne ekzistis.

La oficiala retejo de Kinofestivalo: http://kinofestivalo.org.

La Kinofestivalo okazos paralele kun tri grandaj kongresoj: 8-a Tutamerika Kongreso de Esperanto (TAKE), 46-a Brazila Kongreso de Esperanto (BKE) kaj 31-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso (BEJK). Bonega moderna amfiteatro de kongresejo gastigos la Kinofestivalon kaj por 4 tagoj i?os spektejo kun 300 sidlokoj.

La Festivalo konsistos el du programoj: konkursa kaj nekonkursa.

Konkursa programo

En la konkurso partoprenos mallongegaj videoj kun da?ro de 5 sekundoj, 15 sekundoj kaj 30 sekundoj. Videoj devas havi trajtojn de filmo (enhavo, senco, ideo). Se en la filmeto estas signifa informo en parola (doalogoj, monologoj, vortoj) a? skriba (surskriba?oj, subtekstoj) formoj, ?i devas esti en Esperanto. La filmeto povas ne enhavi parolon.

Se vi havas kameraon en po?telefono, iPhone, fotilon a? videokameraon, faru mallongegan filmon kaj sendu al Konkurso. La kvanto de filmoj de unu a?toro ne estas limigita.

La gajnintoj ricevos valorajn premiojn. Legu detalajn regulojn en la oficiala retejo.

Nekonkursa programo

Nekonkursa programo celas prezenti filmojn, kiuj reprezentas Esperantan kaj ?eneralan kinarton. Ni elektis tiujn filmojn la? specialaj kriterioj.

Esperanta parto

Esperanta parto de nekonkursa programo prezentos filmojn, kiuj havas iun ligon kun Esperanto. Sian anta?konsenton donis filmofarantoj de la sekvaj filmoj:

?enerala parto

La ?enerala parto de nekonkursa programo prezentos filmojn, kiuj ?an?as niajn imagojn pri la ?irka?a mondo, forigas stereotipojn kaj montras la mondon en ?ia diverseco kaj bunteco. Krom tio ni prezentos filmojn sen iu ajn cenzuro, lingva, politika, nacia a? morala. Inter tiuj filmoj estos premiitaj filmoj de grandaj kaj famaj internaciaj kinofestivaloj.

Specialaj eventoj

?iuj programeroj estas parto de specialaj eventoj de Kinofestivalo, sed samtempe ili estas programeroj por la Kongreso.

Metiejo “Subtekstigado”

Dum 1,5-hora metiejo mi planas rakonti kaj montri, kiel eblas krei kaj traduki subtekstojn e? por nefakuloj. Multaj ekzercoj kaj ekzemploj klarigos al vizitantoj bazajn principojn de subtekstigado. Mi planas prezenti diversan programaron kaj diversajn formatojn.

Prezento de Verda Filmejo

Dum la 1,5-hora programero mi ?atus prezenti la plej grandan kolekton de subtekstoj en Esperanto, rakonti pri ?ia historio, rakonti, kiel ?i funkcias kaj kiel ?iu deziranto povas kontribui al ?i. Krom tio mi rakontos pri ka?itaj procezoj malanta? la retejo, pri manieroj de kunlaboro kaj “kvalita ?eno”.

Dum la programero la kunlaborantoj de Verda Filmejo povos ekvidi unu la alian kaj konati?i persone.

Metiejo “Esperanta kinarto. La plej kreema arto.”

Mi ?atus organizi tiun aktivan 1,5-horan metiejon, dum kiu ni parolos pri la nuntempa stato de E-kinarto, pri ?iaj problemoj kaj ?ia estonteco. Ni priparolos la eblajn solvojn de ekzistantaj problemoj en tre malkutima maniero. La programero devas stimuli la kreemon de vizitantoj proponante fre?ajn ideojn el internacia sperto de kinarto.

Prelego “?u kopirajto mortigas Esperanton? Prezento de liberaj permesiloj”

Dum 1,5-horoj mi ?atus skizi la modernajn problemojn de a?torrajto kaj kopirajto, analizi ilian detruan karakteron por E-kulturo kaj prezenti solvojn, kiel eblas ri?igi E-kulturon uzante modernajn liberajn permesilojn.

Mi prezentos la movadon ?irka? liberaj verkoj, kiu i?as pli kaj pli populara. Mi rakontos sekreton, kiel eblas perlabori per liberaj verkoj en nuntempa mondo de severa kopirajto kun multaj ekzemploj.

Certe tio ne estas ?iuj nova?oj. La Kinofestivalo estas nun preparata kaj certe aperos pli multe da interesaj nova?oj.

Vi povas sekvi la nova?ojn pri festivalo en:

Mi esperas, ke multaj ekvolos partopreni la konkursan programon, ?ar ?iu ajn sen specialaj teknikaj postuloj povas produkti filmeton. Rakontu pri la Konkurso al viaj amikoj kaj konatoj, anka? al tiuj, kiuj ankora? ne parolas Esperanton.

Se vi havas blogon a? retejon, havas konton en tvitero a? facebook, ni ?ojus se vi kundivis la nova?on pri la okazigo de Kinofestivalo kun viaj amikoj kaj konatoj.


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. Gratulon kara! Vi faras tre grandan laboron!

  Ho Esperanta Kinofestivalo! Mi amas Esperanton kaj Kinon! Nun eblas havi amba? samloke! Mi (ni) kore dankas al vi pro tiu bela donaco!

  Brakumojn! 🙂

 2. KienLi

  Kara Ulises!

  Dankon pro viaj gratuloj!

  Partoprenu la konkurson! 😉 (Eble ne sola)

 3. Andy

  Saluton, mi gratulas kaj ?ojas pri tia granda nova?o. Miaj revoj finfine reali?as… (plenigi tiun gravan parton de la kulturo) Mi planas sendi etfilmon sed mi ne komprenas kial ?i devas esti tiom mallongega….

 4. KienLi

  La formato de filmoj estas nekutima, ?ar ni ne ?atus plene imiti tion, kio jam ekzistas, per Esperanto eblas krei tion, kio dume estas fre?a kaj nekutima.
  Krom tio, du monatoj por produkti grandan filmon a? e? kutiman mallongan estas tro kurta periodo.

 5. Tony Sar

  Mi anta?vidas kaj kore deziras grandan sukceson al Unua Esperanta Kinofestivalo en Brazilo. Kiam oni semas, la sekvo estas rikolto. Espereble ?i tiu rokolto estos granda kaj kvalita. En la nuna mondo, la povo de la bildoj kaj kino ?enerale havas grandan influon en la socio. Do Esperanto eniros en la cerbon de la ?enerala publiko pere de la kinoarto. Pro ?i tio mi gratulas al ?ia inicianto kaj dankas lin pro la granda laboro favore de nia lingvo. Malanta? la ka?nomo KIENLI, trovi?as sindonema homo kiu dedi?as multe da tempo kaj energio al esperanto en la areno de la kinoarto kaj kulturo. Gratulon kaj sukceson!

 6. KienLi

  Dankon, Antono, pro viaj afablaj vortoj.

  Kiel ?iam vi kura?igas min fari bonajn aferojn. Anka? mi esperas, ke ?io sukcesos kaj ke nia E-kulturo ri?i?os.

 7. Tony Sar

  Kara KienLi (Alex.O.) Mi ?eestis la UKOn en Kopenhago. Kun ?ojo mi a?skultis la premion alju?itan de UEA al vi pro via agado en la Kino-Festivalo. Koran Gratulon. Mi ricevis la sciigon ke Marta Masferrer (Conlang) laboras en nova produkta?o “Asternauts”. ?u vi apogas anka? ?i-foje ?ian projekton? Mi sugestis al ?i ?ian dubladon en esperanto. ?u eblas? Koran saluton!!

 8. KienLi

  Kara, Tony, dankon pro via mesa?o kaj sciigo.

  Mi ricevis sciigon de Marta pri la filmo kaj ni volonte kunlaboros kun ?i pri la traduko en Esperanton.

  Pri la premio mi ankora? ricevis neniun sciigon.

 9. Tony Sar

  Kara KienLi. UEA anoncis en la Solena Fermo de la U.K. (eble ne premion), sed oni donas al vi subvencion pro via laboro en la Kino Festivalo. Gratulon! Eble en Libera Folio oni informas pri la temo. Pri la nova filmo de Marta, mi ?ojas ke vi kunlaboras kun ?i.

  ?is!