Verda Filmejo

Planlingvo: la filmo

12a de Novembro 2010

Planlingvo: la filmo


Priskribo

Mi jam skribis en la blogafi?o Planlingvo pri tre interesa projekto de studentoj de Kolumbia universitato, kiuj faris  mallongan filmeton, 15-minutan, pri la konstruitaj lingvoj, precize pri la lingvokonstruistoj kaj amo.

26-jara Carl estas entuziasma lingvo-konstruisto, kiu ne havas problemojn krei novan lingvon, sed kiu spertas problemojn trovi ?ustajn vortojn por espliki siajn sentojn al Libby, kiun li ka?e amas. Unu tagon Carl havas ?ancon fari?i prezidanto de la Societo de Planlingvoj, kies membroj havas pasion pri planlingvoj. Sed ?u en batalo kontra? misinformitaj esperantistoj li povos espliki siajn sentojn al junulino, kiun li adoras?

La historio de la filmo evoluas kaj jam eblas vidi en la oficiala retejo, ke la montrado de la filmeto okazis dum la nacia kongreso de usonaj esperantistoj.

Tre konata esperantisto, fondinto de la Esperanta vikipedio, aktivisto, usonano, lo?anta en Berlino, Chuck Smith, kiun oni nomis Lingva Ambasadoro, tradukis subtekstojn en Esperanton kaj ili aperos en la oficiala eldono de DVD-disko.

Nun oni planas eldoni limigitan kvanton de DVD-diskoj. Por tiuj celoj oni starigis monkolektadon ?e KICKSTARTER:

http://www.kickstarter.com/projects/462792628/conlang-special-limited-edition-dvd

Kiam oni atingos la sumon je $ 2800, la projekto estos deklarita sukcesa kaj la DVD-diskoj estos presitaj kaj dissenditaj.

Ne tragapu la bonegan ?ancon ricevi oficialan DVD-diskon kun Eo-subtekstoj el limigita eldono kun subskriboj de filmo-farantoj kaj aldonaj materialoj.

Kiel vi povas subteni kaj akiri DVD-filmon:

Pli detale pri monkolektado:

 1. Vi elektas kategorion kaj sumon de subteno.
 2. Per Amazon.com via banka karto estos rajtigita per ?iro de unu dolaro, kiu poste estos redonita.
 3. Kiam la sumo de monkolektado atingos $2800, ?i estos deklarita sukcesa kaj la elektita sumo de subteno (kiu inkluzivas DVD-diskon kaj sendokostojn) estos transpagita de via banka karto per amazon.com al konto de filmokreantoj.
 4. La disko estos sendita al vi.
 5. En la kazo, se la monkolektado malsukcesos, nenio okazos al via banka karto.

Kometoj:

Amazon.com akceptas American Express, Diners Club, Discover, JCB, MasterCard, Eurocard, Visa, Visa Check Cards, pagoj de via banka konto, Amazon.com gift cards, Amazon.com Gift Card claim codes kaj the Amazon Store Card.

Estas unika ?anco subteni  bonan modernan projekton! Atenton:  la monkolektado da?ros ankora? 29 tagojn! Rapidu!

Se vi ?atus helpi al tiu ?i projekto, bonvolu dissendi la informojn a? publikigu nova?eton en via blogo.

Anta?filmeto

Filmeto:Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. KienLi

  Mi jam subtenis la projekton. ?u vi?

  Estas granda atingo kaj bona kunlaboro!

 2. Tony Sar

  Dankon pro la informo, kara Kienli. Mi anka? subtenas tian interesan projekton same kiel tiun de SAT. Verda Filmejo bone progresas kaj mi estas tre kontenta pro la du lastaj filmoj: unu hispana kaj la alia itala.Saluton al KIENLI kaj al KIRIL ?VEDOV!

 3. KienLi

  Per la alvoko certe mi ne celas blindan propagandon a? senpripensitan a?etumadon de ?io, kio havas rilaton kun Esperanto, bazi?antan sur manko de originalaj produktoj. Sed mi celas ?uste subtenon de la projekto, kiu ne estas komerca, malgra? ke ?i ne estas esperantista projekto, sed kiu estas kreema kaj bonfarita. Certe ne mankas al la filmo ioma amatoreco, sed ?i vere aspektas tre profesie.

  Dume Kirill estas preparata filmojn en la rusa, al Verda Filmejo ali?as kunlaborantoj, kiuj ?atas dividi plezuron pro spektado de siaj naciaj filmoj kun la tutmonda esperantistaro. Mi esperas, ke tio da?ros.

 4. Shajnas al mi ke la filmo volas reklami alian planlingvon – krom Esperanto – kiel la internacia lingvo.

  Interesa filmo sed ne, mi petas, donaci monon al lingvoj kiel Occidental, Klingon, Avatar, Ido, kaj al aliaj kiuj ankau ne vivas kiel Esperanto.

  Necesas batali kontrau la la lingva imperiismo de la angla lingo – bonvole ne ankau ludi. Ne donacu al Klingon ktp !!!

 5. KienLi

  La? mi la filmo reklamas neniun lingvon. En ?i estas pli multe pri Esperanto ol pri ?iu alia lingvo. Krom tio, kio estas nekutima, Esperanto estas montrita kiel agresa lingvo per agresa konduto de unu el ?efroluloj.

 6. Jorge Tarducci

  Sinjoro C. Smith: Mi gratulas vin por la laborfilmadon. Zamenhofe !

 7. Tony Sar

  Mi jam sendis mian apogon por tiu interesa projekto. Mi kuntribuis per 20€, kaj la? la koncernaj informoj mi rajtas ricevi la DVD-on kun la esperantaj subtekstoj (kaj kun la sendkostoj inkluzivitaj). ?io kio rilatas la planlingvojn, la mondan lingvoproblemon kaj rekte a? nerekte Esperanton, miaopinie estas interesa por kiu ajn esperantisto. Do ?iuj havas ankora? sufi?an tempon por sendi apogon kaj kontribuojn ne nur por ?i tiu projekto sed anka? por tiu de SAT. Eble nia movado bezonas grandan kinan produkta?on (spekteblan en komercaj kinejoj de la tuta mondo) de internacie grava filmo pri Zamenhof (kaj lia familio), esperanto,la dua mondmilito, nia movado,kaj cetere… Mi pensas pri Andrzej Wajda kiel ?ia re?isoro, pri Roman Dobrzynski kiel direktoro kaj kunordiganto de la projekto, en kiu ?uos gravan rolon Verda Filmejo kiel propaganda aganto, diskoniganto,k.t.p. UEA devus esti la ?efa gvidanto kaj kontrolanto de la tuta afero. Venus monajn apogojn de ?iuspecaj institucioj polaj kaj internaciaj, ONU, UNESCO, E?ropa Unio, monda esperantistaro, landaj asocioj kaj ceteraj…Tio eble estas nur son?a propono de iluziulo, sed….ni vidos…

 8. Dankon, Tony, pro via apogo kaj subteno. Anka? mi subtenis la projekton kiel eksterlandano por Usono kaj vere esperas ricevi la diskon ?irka? Novjaro. (Oni planas dissendi diskojn la 15-an de decembro.)

  Anka? mi opinias, ke indas ricevi E-kinarton, ?ar ?i ne nur estas subtenindas, sed subtenenda. Pro maloftaj aperoj de E-filmoj ili i?as nur pli valoraj de vidpunkto de rehavigo de investita mono.

  Anka? projekto de SAT estas subteninda, malgra? ke ?i estas pli komerca ol “Planlingvo: la filmo”.

  Pri grandaj kinoprezentoj: beda?rinde tio ne eblas en nunaj financaj kondi?oj. En semajnofino mi verkis artikolon, ke prezentas miajn pensojn pri tio.

  Sed la ideo pri ludfilmo pri Zamenhof de nivelo de Andrzej Wajda pri vivo de Zamenhof estas vere interesa. Per mia forta imagopovo mi povas tion tre bele imagi. Eble al tio indas strebi…

 9. Dezirante subteni eldonadon de la DVD kun la filmeto, mi ekis promeson en la Promesbanko : http://www.pledgebank.com/Conlang
  Kiam 20 homoj estos subskribintaj, ke ankau ili monhelpos je 20 $, mi faros tion !
  Tiuj, kiuj ankorau ne sendis sian monkontribuon, bv. subskribu !

 10. KienLi

  Dankon, Aleks pro via subteno.

 11. Marek Blahu?

  Saluton, hodia? mi konati?is kun tiu filmo kaj la monkolekto ?irka? ?i. Aspektas interese, kvankam mi ne komprenas, kial ili bezonas kolekti monon kaj eldoni diskojn, se oni ja povus simple liberigi la filmon rete? Mi dubas ke per la monkolekto ili intencas ion ajn gajni (?ar ja evidente tiu sumo estas modesta kaj nur kovros la diskojn mem). En sia pa?o, ili nur malklare kaj mallonge skribas pri tio, ke necesas mono por “a?eti plenajn distribuajn rajtojn, kio ege tro multe kostas, ?ar necesas pagi sindikatajn rajtojn kaj muzik-kotizojn” ktp. Mi ne komprenas: Kial ili bezonas pagi al iu por distribui filmon kiun ili mem kreis? ?u estas devige en Usono esti membro de iu tiu a?a “kopirajtprotekta” nacia asocio kaj pagi al ?i, nur por ke oni rajtu senpage distribui rete sian propran filmon? Kaj se anka? la muziko en ?i estas nur ilia, kial necesas pagi muzikajn kotizojn se ili volas distribui ?in libere? Mi ja jam a?dis, ke e? tiaj absurdaj situacioj okazas, beda?rinde… Se vi scias iom pli kaj povas doni klarigon, mi estos dankema. Marek

 12. KienLi

  Chuck Smith tre dense kunlaboras kun la kreantoj de la filmo. Eble li rakontos al ni. 😉

 13. Roberto Sartor

  ?u eblas ali?i al la projekto kaj pagi pere de UEA-konto?
  Mi ?atus havi DVD..

 14. KienLi

  Bedaurinde, ne. Tiu projekto ne havas rilaton al UEA. Elektu unu el variantoj mendi pere de Amazon.com, pageblecoj estas listigitaj. Au trovu iun, kiu mendos por vi.

 15. Roberto, certe vi povos fari tion pere de iu peranto, sendante monon al ?lia UEA-konto. Ne forgesu subskribi la promeson http://www.pledgebank.com/Conlang

  ekz. mi, se vi ?iros al mia UEA-konto 🙂

 16. KienLi

  Chuck Smith respondis al demando de Marek:

  La filmo estis financita de la re?isoro kaj per donacoj de amikoj kaj familio. Tamen, ?ar la bu?eto tre malgrandis, ni ne povis akiri ?iujn distribuajn rajtojn al la muziko kaj ne povis montri la filmon ek…ster filmfestivaloj. Aldone, la sindikataj aktoroj laboris sub speciala interkonsento kiu permesas al ni montri la filmon nur ?e filmfestivaloj. Mi devus pagi iliajn pli altajn salajrojn anta? ol distribui la filmon. Aldone, ni devus dungi grafikiston por fari la afi?on kaj DVD-kovrilon kaj tiam pagi ?iujn necesa?ojn por fakte krei la DVD-n. Kostoj vere akumuli?as!

 17. Mi ege ?atas la projekton kaj volonte donacus, sed mi ne havas kreditkarton… ?u ankora? eblas pagi alimaniere?

 18. KienLi

  Temas ne nur pri kreditkartoj, temas pri karto de VISA, MasterCard (ili ne nepre estas kreditaj).

  Krom tio:

  Amazon.com akceptas American Express, Diners Club, Discover, JCB, MasterCard, Eurocard, Visa, Visa Check Cards, pagoj de via banka konto, Amazon.com gift cards, Amazon.com Gift Card claim codes kaj the Amazon Store Card.

  A? vi povas trovi iun, kiu pagos pro vi 😉

 19. Mi provis pagi ?e kickstarter/amazon, sed ?ajnas ke nur eblas pagi ?e amazon.com kaj tie oni bezonas kreditkarton … almena? mi ne vidas opcion pagi de mia banka konto.

 20. KienLi

  De sia konto, mi kontrolis, povas pagi nur usonanoj.

  Vi pravas, eblas pagi nur per Amazon.com per kartoj VISA, MasterCard k.a.

 21. Tony Sar

  GRATULON AL NI ?IUJ! La projekto definitive venkis kaj la DVD eldoni?os. Oni jam atigis pli ol 2.800 $, (nun estas 2830) Certe balda? ni ?iuj ?uos ?i tiun kulturan produkta?on. Certe ?i ne estas pure esperanta filmo, sed rilatas al ?i kaj krome ?i estas subtekstigita en nia internacia idiomo. Al vera esperantisto ne devas esti indiferenta kiu ajn produkta?o rilatanta al nia afero. Mi tre ?atas subtitolitajn filmoj en esperanto!

 22. KienLi

  Dankon al vi pro via subteno!

 23. saluton al ?iuj,
  nun ke la kolekto jam sukcesis, ?u tamen ankorau eblas mondonaci al ?i, au ?u estas haltigita la monkolekto ?
  Mi volis mondonaci, sed vidas, ke jam ne plu necesas.
  Antaudanke,

 24. saluton al ciuj.Mi estas tre kontenta kun via projekto.Ke Dio beu gxin.Mi estas el Senegalio sed mi logxas en Dakario la cxefurbo.

 25. KienLi

  @ Aleks Kadar

  Eblas donaci ankorau dum 7 tagoj. Nun vi kvazau ne subtenas, sed jam achetas DVD-diskon, char ni jam certas, ke la kampanjo sukcesis.

  Se vi daure volas subteni filmajn projekton, atendu, baldau venos neceso pri tio 😉 Mi promesas.

 26. KienLi

  @ Antonie

  mi ghojas bonvenigi vin en nia Verda Filmejo. Dankon pro via bondeziro. Ni penos daurigi la projektojn en kinarto en Esperanto. Kaj mi esperas, ke vi sekvos nian agadon kaj eble partoprenos. 😉

 27. Aleks K.

  Saluton, KienLi,

  Dankon pro via respondo.
  Pri via promeso: bedaurinde mi subtenemas nur filmajn projektojn, kiuj mistraktas Esperanton, kiuj malbeligas la bildojn de esperantistoj.
  😉
  Cxu via estos tia ?