Verda Filmejo

Pa?zo

16a de Decembro 2010

Pa?zo


En tiu sankta por ?iu esperantisto tago (la 15-an de decembro) mi ?atus deklari longda?ran pa?zon de mia aktivado ?e Verda Filmejo.

La pa?zo estas ka?zita de kelkaj kialoj:

1. Mi enuas en la nuna interfaco, en nuna strukturo de VF. ?i ne inspirigas min kaj ne permesas evolui al la blogo.

2. Mi aktive okupi?as pri alia filma projekto, kiu nomi?as “Filmoj sen limoj“, kiu temas pri dublado kaj vo?traduko.

3. Dum kelkaj semajnoj mi ne povas trovi redaktantojn kaj redaktantojn. Tio malrapidigas kaj preska? haltigas la aperon de novaj filmoj.

Estonteco

La blogo, kiel la plej granda kolekto de subtekstoj en Esperanto, da?re vivas, ?iuj ?iaj eroj funkcias kaj funkcios. La retgastigo estas pripagita ?is la majo 2011.  La duono de la ligiloj al Rapidshare estas refre?igitaj, la duono atendas refre?igon. ?iuj torentoj funkcias kaj la helpservilo de Verda Filmejo funkcias dum 24 horoj kaj 7 tagoj semajne.

1. Mi koncentri?os pri verkado de manlibro de subtekstofarado kaj envicigos ?iujn subtekstojn, kiujn mi lastatempe ricevis de niaj mirindaj tradukantoj. Dankon al ili pro la traduko.

2. La filmoj aperos tre malrapide, sed ili aperos. Pro tio mi ?atus peti pardonon de tradukantoj, kiuj esperis ekvidi siajn tradukojn tre rapide ?e VF.

3. Mi esploros la eblon refari la interfacon kaj la funkciaron de VF por fari ?in pli interaga. La nuna procezo, kiu starigas min en la centron de filmoaperoj estas malefika.

Kiel vi povas helpi?

1. Se vi estas reta programisto kaj/a? reta aspektigisto, mi volonte uzos vian helpon pri starigo de la nova sistemo.

La ebla interfaco estas skizita de mi ?i tie: gomockingbird. La laboro estas volontula, mi ne havas bu?eton. La teknika?oj mi pripagas per propra mono.

2. Se vi estas redaktanto a? provleganto, mi volonte uzos vian helpon pri redaktado a? provlegado de subtekstoj.

Dume bezonatas redaktantoj, kiuj posedas la hispanan, la anglan, la svedan, la italan, la rusan.

3. Se vi estas uzanto de Verda Filmejo kaj ?atus kaj povus helpi al nia projekto finance, vi estas bonvena.

Faru donacon al UEA-konto: aosn-o Pagmanieroj Eblas donaci e? ne estante membro de UEA, uzante kreditkartojn, UEA-konton, PayPal-konton, landajn perantojn. Bv. klare indiki al kiu UEA-konto vi sendas kaj la titolon “donaco al Verda Filmejo”. La restarigo de Verda Filmejo postulos monon. E? etaj sumoj estas bonvenaj.

?is la reaktivigo!

Kreante la mondon ?irka?e,

Aleksander Osincev


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

  1. KienLi

    Dankon pro la unua donaco el Portugalio. ?i estas grava en la nuna situacio.

  2. Tony Sar

    Anka? mi volas helpi per mondonaco. Komence de januaro mi kunlaboros mone pere de mia konto ?e UEA.
    ?u oni ne povus agi same kiel en la projekto CONLANG. Oni povus fiksi difinitan kvanton da mono kaj kiam ?i estos atingita, la partoprenintoj rajtus ricevi la filmon en DVD-sistemo. Kompreneble, tio estas nur sugesto, eble neebla!
    Mi uzas la okazon por deziri al KIENLI feli?ajn festotagojn!!