Verda Filmejo

Profesia dokumenta?o pri Esperanto

9a de Junio 2010

Profesia dokumenta?o pri Esperanto


La fonto kaj la ?efa retejo de la projekto:  http://esperantofilmo.com .

La? informo de Henri Masson ni eksciis, ke …

La Eldona Fako Kooperativa de SAT decidis post longa tempo produkti profesian filmon pri Esperanto. Por tio la kooperativo dungis la filmiston Dominiko Ga?tiero (Dominique Gautier) kaj zorgas pri la filmado.

Pri Dominique Gautier:

Aktiva jam de trideko da jaroj, Johan-Dominiko Ga?tiero (Jean-Dominique Gautier) speciali?is en realigo de filmoj pri socia historio, kaj aparte pri la socia historio de la sud-okcidenta franca regiono Bearno (france : B?arn) kaj pri la batalantoj de la Hispana Enlanda Milito. Li kunlaboras jam de longa tempo kun la franca historiisto Johano Ortizo (Jean Ortiz). Lia filmografio.

Dominiko Ga?tiero komencis filmi en novembro 2009. La filmo devus aperi en marto 2011.
La titolon de la filmo ni ankora? ne elektis.
La Eldona Fako Kooperativa de SAT (SAT-EFK) ekigis ambician projekton : temas pri la produktado de profesia dokument-filmo pri la esperantista movado. La laboro komenci?is anta? pli ol unu jaro kaj jam pluraj ?tupoj estis trapasitaj : ricevo de prunto de la asocio SAT-Amikaro (50 000€), dungo de re?isoro, starigo de bu?eto kaj de scenaro por la filmo.
Pri ?i tiu projekto nia labormetodo estas jena : ni estas produktantoj. La filmon a?toros la re?isoro, Dominiko Ga?tiero (Dominique Gautier). La filmo do transdonos lian vidpunkton pri nia movado, kiun li malkovras dum la filmado. Ni ne celas produkti memreklaman a? propagandan filmon. La? ni tio estas la ?efa kondi?o, por ke ?i ricevu veran e?on anta? la publiko.”

La filmo estos dublite spekteble en la ses laborlingvoj de UN — angla, araba, ?ina, franca, hispana kaj rusa — kaj en Esperanto. Aldono de subtekstoj en pliaj lingvoj estos ebla se venos helpproponoj.

Filmitaj scenoj:

– en Bialistoko dum unu semajno
– prelego de HORI Jasuo en Vilnovo-en-Avejronio
– registro de Afrika kompilo kun Jomo en Vinilkosmo
– dum la kongreso de SAT-Amikaro en Hiliono
– dum la franca-germana kongreso en Kajzersla?terno
– en la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno
– en ?a?defono

Filmotaj:

– unu semajnon dum la Universala Kongreso en Kubo
– Dum Festo en Tuluzo
– dum la SAT-kongreso en Bra?ovo

La DVD estas jam anta?mendebla : 18 € por individuoj, 40 € por grupoj a? bibliotekoj, kiuj a?etas plie la rajton senpage projekcii a? pruntedoni.

La retpa?o de la projekto: http://esperantofilmo.com kie vi povas anta?mendi vian ekzempleron de DVD.


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. Estas beda?rinde ke Esperanto-movado devas dungi kaj pagi tiom multe por ke oni faru tian dokumentan filmon pri Esperanto.

  Se Esperanto kapablus mem veki atenton de la socio, ?i estus mem valora objekto de studoj, esploroj kaj dokumentaj filmoj.

  ?u SAT riskus EUR 50.000 je la libervola decido de la re?isoro kritiki la E-movadon? ?u vere li donos sian personan vidpunkton, kiun li “malkovros dum la filmado”?

  Mi ne kredas ke oni riskus la saman rezulton, kiun donis la lasta filmo de Sam Green – Utopio, kiu estis financita de la Esperanto-movado, kaj kies rezulto estis la prezento de nia movado kiel plej banala for?etinda utopio, kaj montris esperantistojn kiel stultuloj.

  Krome, la bu?eto tre impresis min. Espereble la filmo prezentus multe pli ol simplaj intervjuoj kaj filma?oj por indigi tiun elspezon.

  Nu, dume mi atendas scivoleme la filmon.

 2. KienLi

  La bu?eto estas grandega.

  Do, se la projekto efektivi?os, ?i estos la plej multekosta filmo en Esperantujo de ?iuj tempoj. Kiel Avatar por la tuta mondo.

 3. Joan Inglada Roig

  Mi entuziasmi?is. Mi senpacience atendos la filmon. Mi a?guras ke ?i estos bonega filmo.

  Kienli, la bu?eto de Avatar estis inter 237.000 la? Vikipedio kaj 500.000 dolaroj la?(http://www.slashfilm.com/2009/11/08/avatars-budget-is-almost-500-million-can-it-make-a-profit/).

  Se mi ne malbone komprenas la bu?eto de ?i tiu dokument-filmo estas dekono de Avatar. ?u mi eraras?

  La jara salajro de la urbestro de Barcelono estis 117.398 euroj en 2007.

  Mi fidas je Jean-Dominique Gautier kiu speciali?is en realigo de filmoj pri socia historio, kaj aparte pri la socia historio de la sud-okcidenta franca regiono Bearno (france : B?arn) kaj pri la batalantoj de la Hispana Enlanda Milito. Kaj mi anka? fidas je Jean Ortiz, vidu liajn filmetojn ?e youtube: (http://www.google.es/search?q=Jean+Ortiz&hl=ca&prmd=vin&source=univ&tbs=vid:1&tbo=u&ei=nLcXTNyfKNP44AaWsbGBDA&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CCYQqwQwAA)

 4. La? mi la aferoj ne estas komparendaj, sed ?ar estis menciita, la bu?eto de tiu Esperanto dokumenta filmo estas pli ol centono de Avatar. Sed Avatar estis (nur en Brazilo) spektata de 750.000 personoj en la unua semajnfino. Kion da personoj, krom la esperantistoj spektos tiun ?i filmon?

  Mi ne dubas pri la kapablo de la realigantoj, miaj demandoj estas alitemaj.

 5. KienLi

  Anka? mi ne volis kompari Avatar kaj tiun dokumenta?on. Mi ?atus nur esperi, ke la filmo estos interesa ne nur por esperantistoj, sed anka? por ekstera publiko. Ja dokumenta?o ?enerale rakontas pri io al publiko, kiu pri la temo scias malmulte.

 6. Joan Inglada Roig

  Vi amba? pravas. Pardonu! Mi ne bone komprenis la sencon de viaj mesa?oj. Mi legis tro rapide kaj respondis sen pripensi.
  Tiuj satanoj estas homoj kun granda sindono al esperantismo.
  Mi anka? esperas ke la dokumenta?o estu spektinda de la ?enerala publiko.

 7. Mikaelo

  Lau informo de Henri Masson [esper-inform] la filmo devas aperi printempe 2011. DVD daure antaumendeblaj.